جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف و در 144 صفحه آماده شده است جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 144
حجم 5805 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﺗﻨظیم ﺷﺮﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﺎ ﺴیسات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻓﺼﻞ اول : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه اﻗﻠﯿﻢ

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل اوﻞ

ﻓﺼﻞ دوﻢ : اﻗﻠﯿم واﻧﺴﺎن

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل دوم

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﺎﺛﯿﺮاﻗﻠﯿﻢ وﻣﺤﯿط ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل سوم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﻠﯿمی

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺗﻘﺴﯿﻤﺎ ت اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی معماری

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل پنجم

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﻨﻈﯿﻢ صوت

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل ششم

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:ﮔﺮماﯾﺶ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل هشتم

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒوع

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل نهم

ﻓﺼﻞ  دﻫم : آب

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫم : ﻓﺎﺿﻼب

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل یازدهم

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم 
اقلیم عبارتست از ترکیب عوامل جوی و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـرسازنده اقلیم عبارتند از : 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا
 5 4) دمای هوا ) میزان بارندگی (تعرق ). 
تابش آفتاب
(( آفتاب پرتویی الکترو مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهای جغرافیایی مختلـف ،دارایتابش دهی متفا وت است که این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژی سا طع شد ه از خورشـید22107/1́ کیلـو وات بـه جـو کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژی بسیار مقادیر اندکی در حـدودبرخورد میکند که از این مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی شـود و حدود 47% به سطح زمین می رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود .

امـواج الکتـرومغناطیسی خورشید دارای طول موج های مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـراست )طیف نور خورشید به سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0میکرون) ،فرو قرمـز(بلند تر از 76/0 میکرون ) تقسیم می شوند
جریان هوا توده های عظیم هوا ،همیشه از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا درجهت منطقه پر فشار به کم فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروی (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین بوجـود می آید قرار می گیرد و از مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت حرکت عقربه های ساعت ودر نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـای سـاعت اسـت . نیـروی کوریـولیس درمنطقه استوا صفر و در جهت حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از
) 1
مناطق قطبی در تمام طول سال : در این مناطق به دلیل سرمای شدید هوای سطح یخها ،هوای پر فشار ایجـاد مـیشود 
) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان
 3 )
کمربند های پر فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان .
باد های غربی : مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس منجمـد شمالی است .در طول منطقه قطبی این بادها و بادها ی قطبی به هم نزدیک می شوند 
وبه دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است 
 
باد های قطبی :این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوای سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد شـمالی بوجود می آید جهت این بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال غربی است بادهای موسمی : اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه هوای سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـای زمسـتانی بـر روی خشکی و بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به (( بادهای موسمی )) معروفند 

تست های فصل اول
1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟ 
1) دمای هوا،سرعت جریان هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید
2)
دمای هوا،رطوبت هوا،سرعت جریان هوا،متوسط دمای تشعشعی سطوح دربرگیرنده 
3) دمای هوا، رطوبت هوا،عرض جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید
4)
دمای هوا،رطوبت نسبی،شدت تابش،زاویه انحراف 

2)نقطه شبنم هوایی بادمای 18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه
دمای هوای موردنظرخنک تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟ 
2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید )میعان 

3)کدام تعریف برای اقلیم (CLHME)صحیح است؟ 
1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوی یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند
2)
خصوصیات منطقه ای باشرایط مشخصی رااقلیم می نامند
3)
دما،رطوبت نسبی ونوریک منطقه رااقلیم می نامند
4)
شرایط جوی یکمنطقه رااقلیم می نامند

4)کدام جمله صحیح است؟ 
1)رطوبت مطلق هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند
2)
رطوبت هوابادمای هوادراتباط نیست
3)
رطوبت نسبی هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند
4)
رطوبت مسبی ورطوبت مطلق هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند

5)شدت انرژی خورشیدی که توسط زمین دریافت می شودتابع
1)
شدت وزش بادودمای هواست. 2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است
3)
عرض جغرافیایی وصافی آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است

 پاسخنامه
 5 4 3 2 1 سوال
 3 3 1 4 2 گزینه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

خرید فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دریافت فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

خرید پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دریافت نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

خرید پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دریافت مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

خرید مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از download

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

خرید پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دریافت فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

خرید نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دریافت فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دریافت فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

خرید کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از www

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دریافت پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

خرید تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دریافت تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دریافت فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

خرید نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

خرید فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دریافت فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دریافت فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از word

دریافت تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

خرید تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دریافت کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دریافت مقاله جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دریافت فایل pdf جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

خرید کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

دریافت فایل word جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free

خرید تحقیق جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری از free


مطالب تصادفی